HOTLINE: 0988 119 155
Email: vohuuphuocttc@gmail.com
Từ khóa : Quần áo bảo hộ, ủng bảo hộ,...

Liên hệ

*
Thanh Tin Technology Co.,Ltd 
No : F12/20N Quach Dieu | Vinh Loc A | Huyen  Binh Chanh | Tp.HCM | Vietnam
Factory : 356/3 Binh Thanh | Phuong Binh Hung Hoa | Quan Binh Tan | Tp.HCM | Vietnam
Tel :  (028) 3 765 7599  |  Fax:  (028) 3 765 7599
Hotline : 0988 119 155 | 0903 864 939 
Email: vohuuphuocttc@gmail.com | Skype : phuocvohuu
Web: thietbibaoho.pro.vn pcccthanhtin.com | quanaochongchay.weebly.com 
Business scope: Production Trading Services
Supply : Materials, Fire Protec, Protective equipment, Rescue equipment​